(+34)93 811 35 63

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

www.balustodontolegs.com

Balust Odontòlegs (ENDAVANT EL PROPIETARI) amb domicili a efectes de notificacions al Carrer Europa 10 amb NIF A-28011864 posa a disposició al seu lloc web www.balustodontolegs.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.parvularicarlesriba.com a totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobe plenament informat.

L’accés al lloc web d’EL PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web d’EL PROPIETARI no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de EL PROPIETARI oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing”)

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.-Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirectament a través d’enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L’USUARI que introdueixi qualsevol contingut al lloc web del PROPIETARI manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tota mena de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts. L’USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes al xat i fòrums posats a la vostra disposició al lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els fòrums esmentats i podrà retirar o impedir l’accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.

2.3.- EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a www.balustodontolegs.com

A més, a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la manca d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.-

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. Així mateix, Balust Odontòlegs col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, el propietari col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- Balust Odontòlegs és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Balust Odontòlegs, que inclou tant el nom com el logotip, llevat del consentiment exprés del propietari. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Balust Odontòlegs .-els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Balust Odontòlegs.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

SISENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.